دانلود اپلیکیشن
Meryl Streep

Meryl Streep

بازیگری فیلم7

پوستر بالا رو نگاه نکن
بالا رو نگاه نکن
Don't Look Up
2021
پوستر بگذار همه حرف بزنند
بگذار همه حرف بزنند
Let Them All Talk
2020
پوستر زنان کوچک
دوبله
زنان کوچک
Little Women
2019
پوستر بازگشت مری پاپینز
بازگشت مری پاپینز
Mary Poppins Returns
2018
پوستر پست
پست
The Post
2017
پوستر بال‌هاي زندگي
دوبله
بال‌هاي زندگي
Wings of Life
2011
پوستر اتاق ماروین
اتاق ماروین
Marvin's Room
1996