دانلود اپلیکیشن
David Kerr

David Kerr

کارگردانی فیلم2

پوستر رولد و بیتریکس: داستان موش کمیاب
رولد و بیتریکس: داستان موش کمیاب
Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse
2020
پوستر جانی اینگلیش دوباره حمله می‌کند
جانی اینگلیش دوباره حمله می‌کند
Johnny English Strikes Again
2018

کارگردانی سریال8

پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 2
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 2
Man Vs Bee
2022
پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 3
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 3
Man Vs Bee
2022
پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 4
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 4
Man Vs Bee
2022
پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 5
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 5
Man Vs Bee
2022
پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 6
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 6
Man Vs Bee
2022
پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 7
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 7
Man Vs Bee
2022
پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 8
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 8
Man Vs Bee
2022
پوستر مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 9
مرد در مقابل زنبور - فصل اول - قسمت 9
Man Vs Bee
2022