دانلود اپلیکیشن
Scott Cooper

Scott Cooper

کارگردانی فیلم3

پوستر چشم آبی کم رنگ
دو زبانه
چشم آبی کم رنگ
The Pale Blue Eye
2022
پوستر شاخ ها
شاخ ها
Antlers
2021
پوستر متخاصمان
متخاصمان
Hostiles
2017

نویسندگی فیلم3

پوستر چشم آبی کم رنگ
دو زبانه
چشم آبی کم رنگ
The Pale Blue Eye
2022
پوستر شاخ ها
شاخ ها
Antlers
2021
پوستر متخاصمان
متخاصمان
Hostiles
2017

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر چشم آبی کم رنگ
دو زبانه
چشم آبی کم رنگ
The Pale Blue Eye
2022
پوستر متخاصمان
متخاصمان
Hostiles
2017