دانلود اپلیکیشن
Álex Pina

Álex Pina

سازنده سریال1

پوستر خانه کاغذی
خانه کاغذی
(Money Heist (La casa de papel
2017 - 2020

کارگردانی سریال1

پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 1
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 1
(Money Heist (La casa de papel
2019

نویسندگی سریال29

پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 1
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 1
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 2
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 2
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 3
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 3
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 4
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 4
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 5
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 5
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 6
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 6
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 7
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 7
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 8
خانه کاغذی - فصل چهارم - قسمت 8
(Money Heist (La casa de papel
2020
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 1
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 1
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 2
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 2
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 3
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 3
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 4
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 4
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 5
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 5
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 6
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 6
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 7
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 7
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 8
خانه کاغذی - فصل سوم - قسمت 8
(Money Heist (La casa de papel
2019
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 1
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 1
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 2
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 2
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 3
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 3
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 4
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 4
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 5
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 5
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 6
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 6
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 7
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 7
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 8
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 8
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 9
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 9
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 10
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 10
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 11
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 11
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 12
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 12
(Money Heist (La casa de papel
2017
پوستر خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 13
خانه کاغذی - فصل اول - قسمت 13
(Money Heist (La casa de papel
2017