دانلود اپلیکیشن
Lucy Boynton

Lucy Boynton

بازیگری فیلم5

پوستر چشم آبی کم رنگ
دو زبانه
چشم آبی کم رنگ
The Pale Blue Eye
2022
پوستر خانه نشین
خانه نشین
Locked Down
2021
پوستر بوهمین راپسودی
بوهمین راپسودی
Bohemian Rhapsody
2018
پوستر یاغی دشت
یاغی دشت
Rebel in the Rye
2017
پوستر قتل در قطار سریع‌السیر شرق
قتل در قطار سریع‌السیر شرق
Murder on the Orient Express
2017