تعرفه‌های اشتراک

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”unreg” ihc_mb_template=”4″ ]

[ihc-select-level]

[/ihc-hide-content]

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”5″ ]

۲۰ هزار تومان
۱۰ هزار تومان
۵۰% تخفیف افتتاحیه
۱ ماهه

دسترسی به همه‌ی فیلم‌ها و سریال‌های ملوفیلم برای یک ماه.

۵۰ هزار تومان
۲۵ هزار تومان
۵۰% تخفیف افتتاحیه
۳ ماهه
دسترسی به همه‌ی فیلم‌ها و سریال‌های ملوفیلم برای سه ماه | 10 هزار تومان تخفیف
۱۰۰ هزار تومان
۵۰ هزار تومان
۵۰% تخفیف افتتاحیه
۶ ماهه
دسترسی به همه‌ی فیلم‌ها و سریال‌های ملوفیلم برای شش ماه | ۲۰ هزار تومان تخفیف

[/ihc-hide-content]